Freefarm
      Hem
Kontakta oss
Opti-gnägg 2004 Swing
Optimering för vuxna & växande hästar

Om du inte redan har Java 1.4 behöver du installera det för att köra programmet. Se teknisk hjälp längst ned på sidan!

Om du inte redan har Java 1.4 behöver du installera det för att köra programmet. Du märker om du redan har Java 1.4 genom att knappen "Starta programmet" syns här ovan.

Användarinstruktion

För den otålige:

Om du inte redan har Java 1.4, ladda ner Java 1.4 plugin.
Starta programmet genom att klicka på knappen "Starta programmet" här ovan, ställ in hästens egenskaper i behovsfönstret. Klicka sedan på knappen optimera i menyfönstret.

Innehåll

Hästen och fodret

En häst ställer krav på att få sina behov av näring, struktur och ät-tid uppfyllda.

Olika foder innehåller olika mycket av olika näringsämnen, och har olika strukturvärden. Dessutom har alla foder ett pris.

Den billigaste och bästa blandningen

Att optimera en foderstat går ut på att räkna ut vilken blandning av olika foder som både är den billigaste och som samtidigt uppfyller alla de krav som hästen ställer på näringsämnen och struktur.

Den så kallade Simplex-algoritmen är en matematisk metod som kan hitta den optimala foderstaten. Simplex-algoritmen är en relativt komplex matematisk metod som upptäcktes i slutet på 40-talet.

Med hjälp av användarvänliga program är det enkelt att optimera foderstater.

Opti-gnägg, så använder man programmet

Längre upp på denna sidan finns en knapp som ser ut så här:

Skärmdump från programmet

Klicka på den knappen så startar programmet (alltså klicka inte på knappen precis här bredvid som är en bild av hur den riktiga knappen ser ut som finns överst på denna sidan). Syns ingen knapp behöver du installera Java 1.4 plugin.

Vänta till dess programmet startat klart och alla tre fönstren visas. Särskilt på lite äldre datorer kan det ta en stund. Då syns tre olika fönster. Du kan växla mellan de olika fönstren, öppna dom och stänga dom allt eftersom du behöver.

Överst av alla fönster ligger meny-fönstret, det ser ut så här:

Skärmdump från programmet

Genom att klicka på knappen märkt "Fodertabell och min/max-givor" visas fönstret med fodertabellen och genom att klicka på knappen märkt "Näringsbehov och begränsningar" visas fönstret som innehåller information om hästens behov. Knappen "Optimera" startar en ny optimering baserat på de foder och de inställningar av begränsningar som man gjort i fodertabells- och behovsfönstren. De tre nedersta knapparna används för att manipulera fodertabellen.

Fodertabellsfönstret

Skärmdump från programmet

I det här fönstret ser man värdena för alla fodren. Om du har ett extra foder som inte finns med i listan kan du lägg till det. Finns det ett foder med i listn som du inte har möjlighet att ge kan du ta bort det. Likaså kan du ändra värden eller priser på alla foder i listan. Det är inte så bra att ändra namn på fodren halm, soja, korn, havre och betfor eftersom programmet då inte kan ställa in maxgivor av dessa foder.

När en siffra ändrats, tänk på att trycka på enter eller någon pil-tangent eftersom det är först då som ändringen registreras av programmet.

I de tre första kolumnerna finns det möjlighet att sätta begränsningar för givor av enskilda fodermedel. Min och Max står för minsta respektive största giva av ett foder, Fix står för att givan skall vara exakt den man angett. I exemplet ovan är tex. maximal giva av Halm satt till 1.2 kg.

I foderlistan finns det en kolumn som heter "Struktur". Värdet avser ts-halten i grovfoder. Om du exempelvis har ett eget analyserat ensilage skriver du in ensilagets ts-halt i tabellrutan för struktur. Ofta anges ts i %. 50% ts är samma sak som 0.50 kg struktur. Alla kraftfoder har 0 i strukturvärde, utom betfor som är satt till 0.1.

Alla fodervärden är per kg foder.

Det är viktigt att justera priserna så att de stämmer överens med vad du får betala för foder där du bor.

Behovsfönstret

Skärmdump från programmet

I behovsfönstret väljer man typ av häst, hästens vikt och träningstillägg. Programmet räknar då automatiskt ut begränsningar som passar och skriver dessa till tabellrutorna under, och dessutom till fodertabellens tabellrutor för maximala givor av vissa foder. Begränsningarna beräknas med utgångspunkt från de rekommendationer för häst som finns utgivna av SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i rapporten HÄSTEN Näringsbehov och Fodermedel, Christina Planck m fl, Rapport 1, Uppsala 1997, ISSN 1403-1019.

I Opti-gnägg 2004 Swing kan man också räkna på foderstater för växande hästar. Växla till begränsningarna avsedda för växande hästar genom att klicka på tabben överst till höger.

Skärmdump från programmet

Observera att det är stora skillnader mellan normerna för växande och för vuxna hästar, välj rätt!

Följande tabell kan vara en vägledning för att välja rätt träningstillägg:

Arbetsintensitet Träningstillägg, %
Lätt träning, longering, nybörjarlektioner, prommenadridning, lättare körträning mindre än 3 timmar 25
Längre intensivare träning, lektioner på högre nivå, tid och körträning i terräng eller i längre träningspass 50
Hårda krävande träningspass, mer än tre lektionstimmar, intervallträning, terrängträning, jordbruks och skogsarbete 75
Intensiva träningspass, intensiv terrängträning, krävande jordbruks och skogsarbete, tävlande trav eller galopphästar 100

Om man av någon anledning, tex. att hästen är mager, vill ändra på någon begränsning kan man kryssa bort kryssrutan "Uppdatera begränsningar automatiskt". Man kan sedan själv gå in och tex. höja begränsningen av energi.

Begränsningarna för de olika värdena kan sättas till minst och mest genom att fylla i tabellrutorna i kolumnerna Min och Max. Om man vill att något värde skall vara exakt ett visst värde kan man fylla i rutan Fix. I Exemplet ovan är energin satt till exakt 89.1 MJ. Om man fyllt i tabellrutan för Fix tar programmet inte någon hänsyn till värdena i Min och Max kolumnen för näringsvärdet i fråga.

Sätt inte en fix-begränsing till värdet 0 eftersom det stör beräkningen. Använd istället max 0 som har samma effekt. Om du inte vill ha någon begränsning alls på en parameter, fyll inte i något alls i rutorna för min, max och fix.

Optimera

När man är klar med fodertabellen och behoven klickar man på knappen "Optimera" i Menyn:

Skärmdump från programmet

Datorn behöver då en stund på sig att "tänka". Därefter visas resultatet av optimeringen:

Skärmdump från programmet

I Optimeringsfönstret ser man resultatet av optimeringen.

Därefter kommer en tabell med givorna av de i foderstaten ingående fodermedlen.

Kolumnen kallad "Marginal" visar de så kallade marginalkostnaderna (skuggpris). Dessa siffror visar hur mycket billigare ett foder måste vara för att det skall tas med i den optimerade foderstaten.

Kolumnerana över och undre prisgräns visar inom vilket prisintervall en fodergiva är satbil. Alltså priset på ett foder som är med i bladningen kan öka utan att givan minskar. Eller vice versa, hur mycket priset kan sjunka utan att det blir mer av fodret i blandningen.

Under rubriken "Foderstaten ger" ser man hur mycket av de olika näringsämnena som den optimerade foderstaten innehåller. Det är bra att jämföra dett med de behov som man ställde som krav i behovsfönstret.

Om man ställer höga krav, eller har dåliga fodermedel att tillgå kan det hända att det inte finns någon optimal lösning. I sådant fall berättar programmet om detta. Man måste då försöka ändra på sina krav eller använda bättre foder för att få fram en optimal foderstat.

Det är viktigt att man fyller i fodervärden och begränsningar riktigt. Foderanalyser som man får från analysfirmor, eller som man kan läsa på förpackningar har ofta angivit näringsvärdena i andra enheter än de som programmet använder. Se till att omvandla dessa på rätt sätt om du skall räkna med egna analyserade foder.

Om ett analysvärde saknas för ett eget foder kan man inte använda det i optimeringsprogrammet. Alla värden måste vara med.

Om man råkar skriva in bokstäver i stället för siffror i behovs eller fodertabellsfönstret varnar programmet för detta:

Skärmdump från programmet

Man måste rätta till felet innan man kan göra någon ny optimering.

Det spelar ingen roll om man använder , eller . för att ange decimaltal.

Vad gör jag om programmet föreslår foder som jag inte har möjlighet att ge, eller föreslår för liten eller för stor giva av något foder?

Gå in i foderlistan och ställ in min och maxvärden. Om programmet tex. föreslår ensilage, men du kan inte ge ensilage eftersom du inte har tillgång till det så kan man sätta maxgivan av ensilage till 0.

Varför finns det inte med några kommersiella kraftfoderblandningar i foderlistan?

Det beror på att dom är för dyra. Prova själv får du se! Om du tittar på marginalkostnaderna så ser du att de flesta färdigfoder som finns till häst är mer än dubbelt så dyra jämfört med vad de skulle få kosta för att komma med i foderstaten. Eftersom de ändå är för dyra i förhållande till sina näringsvärden är det ingen ide att ha med dom.

Vad gör jag om programmet inte kan hitta någon optimal lösning?

Kolla först att du inte råkat skriva fel på något, tex. förväxlat min och max värden. Sedan kan man försöka att lätta lite på kraven. Istället för att låsa foderstatens energimängd till en viss nivå kan man låta den ligga mellan ett min och ett maxvärde. Man kan också försöka med att stoppa in något fodermedel i foderlistan som har sådana närignsvärden att det skulle passa in i foderstaten på ett bra sätt. Se vidare Arbeta med Opti-gnägg, en fördjupning.

Varför räknar inte programmet med alla mineraler, vitaminer och mikronäringsämnen?

I princip vore det enkelt att utöka kraven och foderlistan med alla upptänkliga näringsämnen som man kan komma på. å andra sidan, det foder som man ger mest av, hö eller ensilage, är oftast inte analyserade för tex. vitamininnehåll. Man vet erfarenhetsmässigt att man med hjälp av att räkna på energi, protein, kalcium och fosfor i de allra flesta fall får fram en foderstat som också innehåller tillräckligt av alla andra näringsämnen. Med hjälp av en fodermedelstabell som innehåller uppgifter om tex. vitaminer kan man, om man är osäker, i efterhand kontrollräkna sin optimerade foderstat för att försäkra sig om att den varken ger för mycket eller för lite av olika mineraler, vitaminer och mikronäringsämnen som inte är med i programmet.

Exempelfoderstat, beräkning av några olika mineraler, vitaminer och mikronäringsämnen i en av Opti-gnägg optimerad foderstat:
600 kg halvblod, 30 % träningstillägg:

Foder Giva (kg/dag) Magnesium g Selen g Vitamin A IE Vitamin E mg Biotin mg
7.99 14 0.23 127840 400 ?
Lusern 1.30 2.6 ? ? ? ?
Havre 1.1 1.2 0.03 ? 11 0.2
Soja 0.05 0.1 0.02 ? ? ?
Summa 18 0.3 127840 410 0.2
Behov 11 0.2 3000 75 0.1
Täcks behovet? Ja Ja Ja Ja Ja

Som framgår av tabellen ovan täcks samtliga behov. å andra sidan kan tex. selenvärdet i hö variera mycket. Kontroller av just mängden selen till hästar har visat att hästar hade selenbrist. å andra sida visade inte hästarna som hade selenbrist upp några selenbristsymptom. I nya normen sänktes behoven för selen till hästar.

Det är nog bra om hästen har tillgång till saltsten som är berikad med selen. Längre än så är det svårt att komma i den här frågan.

Kan man lita på resultatet?

Ja och nej. Det är noga kontrollerat att programmet räknar rätt. De restriktioner som programmet i grundinställningarna föreslår är framtagna på ett omsorgsfullt sätt. Men bara för att programmet räknar rätt innebär inte det att foderstaten kommer fungera för hästen. Många hästar har högre eller lägre behov jämför med vad normen anger, näringsvärden på fodren kan vara felaktigt analyserade, felaktigt ifyllda, man kan ha begått ett misstag när man använde programmet, ett eget foder kan ha egenskaper som gör det olämpligt att använda till hästar överhuvudtaget, programmet kan föreslå en kombination av foder som i och för sig inte bryter mot de begränsningar som man satt upp, men som ändå på grund av andra faktorer som programmet inte tar hänsyn till är olämplig att ge till hästar, osv, osv. Ett exempel på detta är havre och korn som i grundinställningarna har begränsningar som är satta till 1.5*kroppsvikt/100. Eftersom båda fodren har liknande egenskaper skulle egentligen programmet behöva sätta en begränsning på havre+korn<1.5*kroppsvikt/100. å andra sidan, för en 500 kg tung häst är det inte så vanligt att hästen behöver så mycket foder som 7.5 kg kraftfodeer. Men om man tex. arbetar med foderstater till galopphästar som brukar äta kopiösa mängder kraftfoder får man se upp.

Dock, givet ovanstående, är Opti-gnägg - enligt Freefarms bedömning - en bra och lättanvänd beräkningsmässig vägledning när det gäller utfodring av vanliga hästar.

Teknisk hjälp, vad gör jag om programmet inte fungerar?

Ett problem som tyvärr förekommer är att det i webbläsaren inbyggda JVM-programmet inte tillräckligt bra stödjer Java 1.4. Detta problem kan visa sig t.ex. i form av att startknappen inte syns. För att komma runt detta kan man använda ett av Sun rekommendert plug-in (Det är Sun som tillverkar programspråket Java som Opti-gnägg är skrivet i). Sun har en särskild hemsida där man automatiskt installerar ett Java plug-in. Gå in på den hemsidan och klicka "Gratis java-hämtning":
Sedan går resten i de flesta fall automatiskt, följ bara instruktionerna på hemsidan.

När installationen är klar ska det gå bra att köra Opti-gnägg.


Freefarm tar inget ansvar för effekten av utfodring med foderstater uträknade med detta program, vare sig vi tittat på foderstaten eller ej. Programmet grundar sig på svensk utfodringsnorm och Simplex-metoden.

Copyright © 2004 Freefarm. All rights reserved.